Střípky vědy

Tato stránka patří přelomovým objevům českých vědců pracujících v zahraničí. Patříte-li mezi ně a měli jste v poslední době významný vědecký úspěch, napište o něm krátký příspěvěk. Navázali jsme spolupráci s časopisem Vesmír, kde mají zájem tyto příspěvky publikovat. Návod, jak psát články do Vesmíru najdete zde. Těšíme se na vaše texty! Je možné psát i delší články na volné téma, dotazy směřujte na eva.dolezalova@czexpats.org  

 

 


Český informatik a podnikatel získal 2. místo v globální soutěži NASA Space Robotics Challenge, jejímž cílem je pokrok v oblasti nejmodernější robotiky pro průzkum vesmíru

11. 10. 2021 František Brabec (Robotika International)

František Brabec (Mgr, Univerzita Karlova, PhD, University of Maryland-College Park) získal druhé místo v dvouleté virtuální soutěži NASA Space Robotics Challenge (Phase 2), která přilákala desítky týmů složených z odborníků na počítačové, robotické a letecké inženýrství, akademiků a studentů z celého světa.

Brabec, soutěžící jako tým Robotika in Space, získal při slavnostním předávání cen 28. září v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu 125 000 dolarů a byl jediným jednočlenným týmem mezi třemi nejlepšími. Vítězem prvního místa Olympus Mons byl tým sedmi profesionálů z oblasti robotiky ze španělské Barcelony a na třetím místě se umístil tým Adelaide složený ze 40 studentů a zaměstnanců University of Adelaide, Austrálie.

Soutěž NASA Space Robotics Challenge byla výzvou kvalifikovaným týmům, aby vyvinuly softwarové řešení, které by umožnilo více robotům pracovat autonomně na povrchu Měsíce a hledat, těžit a přepravovat důležité suroviny, které astronauti budou potřebovat při misích spoléhajících na využití lunárních zdrojů (In-Situ Resource Utilization – ISRU).

“Moje předchozí znalosti a zkušenosti byly spíše s informatikou, ne robotikou – a rozhodně ne s plně autonomními operacemi – takže jsem se musel hodně rychle dovzdělat, navíc jsem pracoval sám,” řekl Brabec. Navzdory tomu dokázal v kvalifikačním kole skončit mezi šesti nejlepšími týmy ze 114 a v závěrečném soutěžním kole získal druhé místo. “Jsem z toho výsledku nadšený,” řekl.

Týmy získaly body podle toho, jak úspěšně jejich tým robotů provedl požadované úkoly ve stanoveném časovém období, když se pohybovaly po měsíčním povrchu, pod nímž byly ukryty suroviny, které měly být těženy. Potenciálních nástrah bylo nespočet: krátery a kopce bylo třeba objíždět nebo přejíždět opatrně, jinak hrozilo, že se robot převrátí; k doplnění ubývající energie bylo zapotřebí včasných návratů do dobíjecí stanice; mapování polohy a komunikace mezi roboty musely být dostatečně přesné, jinak by nedošlo k nezbytné týmové spolupráci; a předávání surovin mezi roboty muselo zajistit, aby se při přepravě nic neztratilo.

“Autonomní robotický výzkum a vývoj byl dosud z velké části zaměřen na samořiditelná auta a skladovou robotiku,” řekl Brabec. “Chtěl jsem se zúčastnit tohoto projektu, protože to představovalo velmi odlišnou aplikaci této technologie – roboty pracující v neznámém terénu, absence lokalizační technologie, jako je GPS, snížená gravitace a absence lidského operátora na podporu nebo jako záloha robotické činnosti.”

“Myšlenky a řešení, které vzešly z této soutěže, dokázaly NASA, že autonomní operace v měsíčních podmínkách jsou možné,” dodal, “což pomůže úspěchu budoucích misí na Měsíc a posléze i další nebeská tělesa.” Současně mohou být tyto pokroky užitečné i zde na Zemi, v neprozkoumaném nebo nebezpečném prostředí a v průmyslu, v reakci na katastrofy a při vojenských aplikacích. “

Brabec je informatik, sériový podnikatel, vynálezce a poradce pro začínající firmy. Jako člen týmu Robotika se také zúčastnil v letech 2018-2021 soutěže DARPA Subterranean Challenge. V současné době pracuje na vývoji modulárního systému autonomního řízení, který nabídne možnosti autonomního řízení existujícím mobilním platformám.


Tisková zpráva NASA


Entropie pomáhá v termodynamice definovat sebeuspořádání

7. 10. 2021 Jan Korbel (Medical University of Vienna)

Systémy tvořící struktury nás obklopují všude. Mohou to být molekuly složené z atomů nebo bílkoviny skládající se z aminokyselin. Struktury tvoří také nanočástice, které mají různé vlastnosti v rámci svého povrchu. Třeba takové, že půlka částice je nabitá a druhá není. Tyto částice se samovolně shlukují a tvoří struktury, třeba micely nebo polymery. My ale nedokázali předpovídat jak.

Nejprve si popišme, jak takový systém částic v přírodě vypadá. Pro ilustraci si můžeme představit mince. Každá mince leží buď rubem nebo lícem vzhůru. Aby to nebylo jednoduché, předpokládejme, že mince jsou magnetické. Libovolné dvě mince se potom mohou spojit a vytvořit tak nový stav, ale spojovat se může libovolný počet mincí. Nyní chceme předpovídat, jak se budou mince chovat. Uděláme experiment a pozorujeme, jestli mince ukazují rub nebo líc, anebo jsou spolu spojené. Nakonec zjistíme, že stavy, kdy jsou mince spojené do větších struktur, jsou daleko častější než stavy, kdy jsou mince volné. To se pak odrazí i ve fyzikálních vlastnostech systémů. A právě proto je klíčové předvídat, za jakých podmínek a do jakých systémů se budou částice shlukovat.

A teď zpět ke strukturám v přírodě. Tady lze systémy popsat pomocí termodynamických vztahů např. entropie. Musíme ale zavést korekci. Ta bere v potaz existenci těchto struktur a definuje, jak moc je systém uspořádaný. V případě struktur lze tedy pozorovat nižší entropii než v případě sytému bez struktur. Uspořádanost systému má vliv na přechod od volných částic po samovolnou tvorbu makroskopických struktur jako micely nebo polymery. Tomuto jevu říkáme samouspořádání a je typické pro mnoho fyzikálních i biochemických procesů, třeba při formování krystalů, koloidů nebo při transportu lipidů v těle. S entropií popíšeme přesněji při jakých teplotách dochází k uspořádání do struktur nebo kolik energie je potřeba dodat, abychom uspořádání nastartovali.


Fázový diagram pro sebeuspořádání

Korbel J. et al.: Nature Communications, 2021, DOI: 10.1038/s41467-021-21272-7


Molekulární kompas pro regeneraci rostlinných cév

4. 10. 2021 Jakub Hajný (IST Austria)

U živočichů je hlavní vývoj dokončen během embryogeneze, ale rostliny vyvíjí nové orgány celý život. Každý nový orgán se ovšem musí začlenit do cévní soustavy rostliny. Tvorba cévní soustavy vyžaduje velmi striktní organizaci s co nejméně chybami. Chyba v organizaci může vést k tvorbě cév, které nikam nevedou nebo jsou v určitém místě přerušené.

Nově vytvořený orgán je tvořen buňkami se stejnými vlastnostmi. Tyto buňky se mezi sebou musí dohodnout, kde přesně se nová cévní soustava vytvoří a jak se napojí na hlavní cévní systém rostliny. Dohodnou se díky mobilnímu signálu, rostlinnému hormonu auxinu, který se transportuje z buňky do buňky a rozhoduje jaká buňka se přemění na cévní tkán.

Tentýž jev pohání regeneraci cév při mechanickém poškození. Rostlinný hormon auxin se vyrábí převážně v listech a pak se transportuje napříč celou rostlinou až do kořenového systému. Pokud se například cévní svazek ve stonku poškodí, auxin se nemůže dále efektivně dopravovat a začne se hromadit nad místem poškození. Auxinový transport se tedy odkloní okolo rány a zpětně se napojí na hlavní cévní systém. Buňky účastnící se této „objíždky“ se poté přemění na cévní tkáň.

Tento jev byl doposud neznámý na molekulární úrovni. Náš tým našel nový proteinový komplex jménem CAMEL/CANAR, který je umístěn na plasmatické membráně a slouží buňkám jako senzor. Díky nově objevenému komplexu buňky vycítí, kde se auxin transportuje v jejich okolí. Na základě toho se mohou rozhodnout, zdali budou auxin transportovat, a tak budou součástí budoucí cévy nebo ne.

Bez funkčního komplexu CAMEL/CANAR začne v listech vznikat cévní systém s mnoha rozpojeními a slepými uličkami, což vede k nedokonalé distribuci živin.

Tento objev napomáhá porozumět buněčné komunikaci do takové míry, že ji budeme schopni zcela ovládat. Poté bychom mohli programovat rostlinné procesy dle aktuálních podmínek (sucho, škůdci, znečištění,).


Na levém obrázku je vidět, jak rostliny obvykle regenerují po poranění. Na pravém je regenerace bez receptorového komplexu CAMEL/CANAR, zranění se nemůže správně zregenerovat.
Foto: Jakub Hajný/IST Austria

Hajný J. et al.: Science, 2021, DOI: 10.1126/science.aba3178


Překvapivé změny vegetace za posledních 18 000 let

6. 9. 2021 Ondřej Mottl (University of Bergen) Vyšlo ve Vesmíru 2021/9

O změnách biodiverzity se často diskutuje v souvislosti s obdobím od průmyslové revoluce. Ale zrychlování přeměny přírodního prostředí začalo již před několika tisíciletími.

Rychlost vegetační změny závisí na obměně druhů za určitou dobu. Jedna z metod, jak monitorovat změny biodiverzity v průběhu tisíců let, je analýza pylových zrn získaných pomocí sond ze sedimentů z jezer nebo rašelinišť.

A právě touto metodou jsme zkoumali rychlost změn vegetace za posledních 18 000 let na všech kontinentech kromě Antarktidy od poslední doby ledové až do současnosti. Pro analýzu byla dostupná databáze 1181 pylových záznamů. Výsledky ukazují, že přibližně před 4000 lety se tempo vegetační změny začalo výrazně zrychlovat a tento stav trvá až do současnosti. Zajímavé je, že k této změně došlo celosvětově. Znamená to, že drastičtější změny ve vegetaci nezačaly až s průmyslovou revolucí, ale o tisíce let dříve. To narušuje představy mnoha ekologů pracujících se záznamy starými jen desítky nebo stovky let.


Nejlepší vhled do rychlosti vegetační změny nám poskytují paleoekologické pylové záznamy (A). Do dna jezera či jiného vhodného prostředí je proveden vrt za účelem získání vrstev sedimentů, které obvykle obsahují pylová zrna, usazovaná zde někdy i tisíce let. Identifikováním a kvantifikací různých pylových zrn (B) lze rekonstruovat složení rostlinného společenstva (C). Rychlost vegetační změny je tak možno odhadnout na základě změn zastoupení pylu v průběhu času (D). Ilustrace Milan Teunissen van Manen (@MilanTvM)

Změny vegetace mohou být způsobeny vlivem klimatu, působením člověka, nebo kombinací obou faktorů. Je velmi důležité pochopit, co pozorované změny způsobilo. Dalším krokem proto bude zpracovat informace o kolísání klimatu, porovnat je s archeologickými daty o velikosti lidských populací a vztáhnout je k změnám vegetace. Pokud pochopíme minulost, můžeme lépe posoudit přítomnost a snad ovlivnit i budoucnost.
Mottl O. et al.: Science, 2021, DOI:  10.1126/science.abg1685


Když se buňce nedostává aminokyselin

31. 5. 2021 Ladislav Dokládal (University of Fribourg) Vyšlo ve Vesmíru 2021/6
Mutace v signálních drahách regulujících buněčný růst jsou často spojeny s rozvojem metabolických či nádorových onemocnění. Je proto důležité porozumět regulaci metabolických signálních drah a tomu, jak buňky reagují na změnu v dostupnosti aminokyselin. Jinými slovy, jak je ovlivněna translace.
Buňky registrují změny v hladinách jednotlivých aminokyselin pomocí dvou základních proteinkinázových komplexů – TORC1 a Gcn2. Ty regulují procesy translace mRNA nebo i genové transkripce. Jejich úlohy se však liší. Zatímco komplex TORC1 je aktivní při vysokých hladinách živin a umožňuje realizaci anabolických procesů, Gcn2 se uplatňuje zejména při nedostatku aminokyselin. Studium těchto komplexů je zásadní pro odhalení nových mechanismů regulace metabolismu i k pochopení a léčbě souvisejících poruch.
Proteinkináza Gcn2 je zajímavá svou vysokou substrátovou specificitou. Za její jediný substrát byla doposud považována alfa podjednotka eukaryotního iniciačního faktoru 2 (eIF2α). Nám se však díky technologii stabilního izotopového značení buněčných kultur podařilo identifikovat další dva substráty Gcn2. Konkrétně beta podjednotku eukaryotního iniciačního faktoru 2 (eIF2β), jejíž fosforylací je regulován komplex nezbytný pro iniciaci translace mRNA, a protein Gcn20, jehož fosforylace způsobuje zpětné utlumení aktivity Gcn2.
Výsledky umožňují lepší pochopení regulace translace mRNA a také rozvoj cílené terapie některých metabolických či nádorových onemocnění. Například rapamycin, specifický inhibitor TORC1, se již dnes využívá v klinické praxi jako imunosupresor či protinádorové léčivo. Díky identifikaci nových substrátů Gcn2 se v tomto směru otevřely další možné cesty.
Dokládal L. et al.: Molecular Cell, 2021, DOI: 10.1016/j.molcel.2021.02.037 


Kapsida viru HIV prochází jaderným pórem

3. 5. 2021 Vojtěch Žíla (University of Heidelberg) Vyšlo ve Vesmíru 2021/5
Současné možnosti léčby lidí infikovaných HIV efektivně potlačují množení viru, ale zatím není léčba, která by virus v těle eliminovala.
Genetický materiál viru HIV je uschován v proteinové schránce kuželovitého tvaru, známé jako kapsida. Již celkem dobře rozumíme tomu, jak kapsida během infekce proniká do hostitelské buňky. Stále jsme však nevěděli, jak se genom viru dostává do buněčného jádra, kde spouští tvorbu nových infekčních částic. Předpokládalo se, že kapsida je příliš velká na to, aby procházela póry v jaderné membráně. Skutečnost odhalilo až zkoumání struktury virové kapsidy a jaderného póru během časných fází infekce za pomoci zobrazovacích technik s vysokým rozlišením, jako je 3D korelativní světelná a elektronová mikroskopie a kryo-elektronová tomografie.
Ze získaných dat bylo možné vizualizovat architekturu virových komplexů v průběhu jejich importu do buněčného jádra. Ukázalo se, že kapsida viru dokáže projít neporušenými jadernými póry a rozpadá se až uvnitř jádra, kde uvolňuje svou genetickou informaci. Výsledky studie objasňují důležitý krok replikace HIV, nezbytný pro následnou integraci virového genomu do genomu buňky.
V současné době je kapsida atraktivním terčem pro vývoj látek potlačujících infekci viru HIV. Několik velmi účinných kapsidových inhibitorů již bylo objeveno. Objasnění úlohy kapsidy v replikaci viru HIV tak pomáhá pochopit fungovaní těchto nových antivirotik v kontextu infikované buňky a v budoucnu může pomoci při hledání nových terapeutických přístupů.

Pronikání kapsidy HIV do buněčného jádra. A. Snímek pořízený pomocí korelativní světelné a elektronové mikroskopie ukazuje řez buňkou infikovanou virem HIV. Červený fluorescenční signál ve zvětšené oblasti indikuje pozici virového komplexu na jaderné membráně (bílá šipka). Modře je obarvena buněčná DNA. B. Řez elektronovým tomogramem nasnímaným ve zvětšené oblasti snímku A zachycuje kuželovitou kapsidu viru v centrálním kanálu jaderného póru (žluté šipky). C. 3D vizualizace kryo-elektronového tomogramu ukazující kapsidu (purpurově) při transportu jaderným pórem (šedě) do buněčného jádra. Žlutě je vyobrazena jaderná membrána.

Zila V. et al.: Cell, 2021, DOI: 10.1016/j.cell.2021.01.025 


Jak se reguluje mRNA v buňkách bojujících se stresem

1. 3. 2021 Daniel Matějů (FMI Basel) Vyšlo ve Vesmíru 2021/03

Buňky všech organismů, lidi nevyjímaje, jsou často vystavovány nepříznivým podmínkám. Proto musí bojovat s různými formami stresu. Jedná se například o náhlý pokles kyslíku, přehřátí, oxidační stres nebo virovou infekci. To vše vyvolává buněčnou odpověď, která podporuje adaptaci na nepříznivé podmínky.

Tento proces je do velké míry řízen rozsáhlými změnami v aktivitě mRNA molekul, které slouží jako předpis pro výrobu proteinů v cytoplazmě (mRNA translace). Když se organismus dostane do nepříznivých podmínek, dochází k rychlému „přeprogramování“ mRNA translace. Velká část mRNA je inaktivována. Zastavuje se syntéza nových proteinů, zatímco jiné typy mRNA molekul jsou aktivovány k výrobě jiných, pro zvládnutí stresu nezbytných proteinů. Tento proces buňkám umožňuje ušetřit energii a přesměrovat svoje úsilí na nutné opravy, adaptaci a zotavení.

Buněčná odpověď na stres je doprovázena tvorbou buněčných organel zvaných stresové granule, které obsahují proteiny a mRNA. Ačkoli funkce těchto organel zůstává do značné míry neznámá, všeobecně se předpokládalo, že obsahují pouze neaktivní mRNA molekuly, jejichž translace je potlačena. Naše nová studie, publikovaná v časopise Cell, však tuto hypotézu přeformulovala.

V živých lidských buňkách se podařilo detekovat zároveň stresové granule, jednotlivé molekuly mRNA a jejich translaci. K tomu jsme využili inovativní mikroskopické metody pracující s několika fluorescenčními značkami. Tento přístup umožnil sledovat, jak jednotlivé mRNA molekuly v reálném čase interagují se stresovými granulemi a jak se účastní výroby nových proteinů. Výsledky těchto experimentů překvapivě odhalily, že mRNA translace není v těchto organelách potlačena. Analýza mikroskopických dat dále naznačila, že pro některé typy mRNA molekul je translace ve stresových granulích i poměrně častá. Z těchto výsledků vyplývá, že potlačení mRNA translace během buněčného stresu probíhá na jiné úrovni, a ne nutně v těchto organelách, jak se předpokládalo.

Mikroskopický snímek buněk během oxidačního stresu. Stresové granule jsou zobrazeny modrozeleně. Purpurově svítí buněčná jádra a jednotlivé mRNA molekuly (malé tečky v cytoplazmě). Translace těchto mRNA molekul se projeví zbarvením do žluta.

Mateju D. et al.: Cell, 2020, DOI: 10.1016/j.cell.2020.11.010


Replikační strategie viru SAR S-CoV-2

1. 3. 2021 Petr Chlanda (Heidelberg University) Vyšlo ve Vesmíru 2021/03

Pokud chceme bojovat s nemocemi virového původu, je důležité zjistit, jak se virový genom uvnitř buňky replikuje a jak se vytvářejí nové viry. Koronaviry ve svém genomu používají jednovláknovou RNA s pozitivní polaritou – jde o +ssRNA viry. Jinými slovy, jejich RNA přímo slouží jako mRNA pro proteosyntézu a po vstupu viru do buňky ribozomy rovnou přeloží virový genom do polyproteinu. Ten je poté rozštěpen na několik proteinů, které přebudují síť endoplazmatického retikula do stovek dvoumembránových váčků (vezikul), na nichž probíhá replikace virové RNA, a to již několik hodin po vstupu do buňky.

Virus tak má výhodu, že se v těchto váčcích koncentrují potřebné makromolekuly. Hlavní důvod je však jiný: přítomnost viru zůstane buňce utajena. Při replikaci virového genomu totiž vznikají dvouvláknové meziprodukty RNA, které by mohly být rozpoznány specializovanými buněčnými receptory jako cizí materiál. Následně by se spustila obraná reakce, která by utlumila virovou replikaci. Tomu koronaviry předcházejí mimo jiné právě tím, že své meziprodukty RNA schovají do dvoumembránových váčků.

Pomocí kryoelektronové tomografie bylo možné získat trojrozměrný obraz vezikul a zobrazit jednotlivá vlákna RNA, která se uvnitř nacházejí. Navíc bylo možno zachytit, jak nově vytvořené viry získávají virový genom ve formě ribonukleoproteinového komplexu.

Řez kryoelektronovým tomogramem (A, B) a jeho segmentace (C, D) zachycují dvoumembránovou vezikulu (zelená) obsahující vlákna RNA v buňce infikované SAR S-CoV-2. Další krok: řez kryoelektronovým tomogramem (E) a jeho segmentace (F) zachycující skupinu pučících virů SAR S-CoV-2 (fialová).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klein S. et al.: Nature Communications, 2020, DOI: 10.1038/s41467-020-19619-7


MCM paradox – Nová naděje pro boj s rakovinou

4. 1. 2021 Hana Sedláčková (University of Copenhagen) Vyšlo ve Vesmíru 2021/01

Vývoj lidského těla začíná jedinou buňkou oplodněného vajíčka, které musí během každého buněčného dělení přesně replikovat veškerou DNA, a tu následně rozdělit mezi dvě dceřiné buňky až po vytvoření 10 bilionů buněk těla dospělého jedince. Po celý život jsou pak tkáně obnovovány stejným procesem. Jakým způsobem buňka reguluje proces replikace DNA, aby dosáhla co nejpřesnějšího zkopírování celé genetické informace, zůstává jednou ze zásadních otázek v biologii a biomedicíně, protože až u dvou třetin veškerých nádorových onemocnění je zdrojem jejich vzniku právě akumulace chyb během replikace DNA.

Během svého doktorského studia v laboratoři profesora Jiřího Lukáše na Univerzitě v Kodani jsem zkoumala, jak tzv. proteiny MCM (minichromosome maintenance) zajišťují, aby replikace DNA probíhala správným tempem a předcházelo se zbytečným chybám při kopírování DNA, které mohou poškodit genom a způsobit závažná onemocnění včetně rakoviny. Každá buňka produkuje ohromné množství proteinů MCM, které se vážou na DNA a jsou hlavními prekurzory pro formování replikativní helikázy, což je proteinový komplex, který rozplétá dvoušroubovici DNA, a tím umožňuje kopírování jednotlivých vláken v průběhu replikace DNA. Ale z toho ohromného množství proteinů MCM je jenom malá část (asi 5–10 %) použita pro vznik replikativní helikázy. Po několik desetiletí vědci nevěděli, jakou úlohu drtivá většina proteinů MCM v buňce plní, a celý problém souhrnně nazvali paradox MCM.

S pomocí nových 4D zobrazovacích technologií se nám paradox MCM podařilo vysvětlit. Objevili jsme, že proteiny MCM v buňce tvoří dvě odlišné populace, které se liší svým stářím. Zatímco rodičovské proteiny MCM, zděděné od mateřské buňky, se přednostně uplatňují jako replikativní helikázy, nově syntetizované proteiny MCM fungují jako „zpomalovací pásy“, které jsou klíčové pro udávání správného tempa replikace, a tím umožňují bezchybné kopírování DNA. Náš objev může pomoci najít další Achillovu patu rakovinných buněk, jejichž nekontrolovatelné dělení závisí na rychlosti a přesnosti replikace DNA, a tedy i na množství proteinů MCM.

Právě nově syntetizované proteiny MCM mohou být novým terapeutickým cílem, protože vyžadují tzv. molekulární chůvu, protein zvaný MCMBP, který je doprovází na DNA, kde hrají důležitou roli při nastavení správné rychlosti replikace. Můžeme si představit, že DNA ve zdravé buňce vypadá jako nová dálnice, umožňující přiměřeně vysokou rychlost. DNA v rakovinných buňkách je prošpikována výmoly a dírami, což buňky činí mnohem závislejšími na regulaci rychlosti například pomocí „zpomalovacích pásů“, aby se vyhnuly fatálním haváriím. Tento nový koncept již testujeme a doufáme, že farmakologické odstranění MCMBP a výsledná zvýšená rychlost replikace DNA mohou mít pro rakovinné buňky smrtelné následky, a přitom mohou být tolerovány zdravými buňkami.

Mikroskopický obrázek buněk s různou hladinou nově syntetizovaných proteinů MCM . Zářící buňky (uprostřed obrázku) obsahují molekulární chůvu MCM BP, zatímco ostatní buňky jsou geneticky modifikovány, aby ji neobsahovaly.

Sedláčková H. et al.: Nature, 2020, DOI: 10.1038/s41586-020-2842-3


Hypofýza – nie až taká evolučná novinka

4. 1. 2021 Peter Fabian (University of Southern California, LA) Vyšlo ve Vesmíru 2021/01

Dlhodobé procesy v našom tele, ako puberta, tvorba materského mlieka či rast, sú riadené hormónmi. Synchronizáciu žliaz vylučujúcich hormóny zabezpečuje podmozgová alebo aj hlavná žľaza – hypofýza. Nesprávne fungovanie hypofýzy vedie k hormonálnej nerovnováhe a následným vážnym ťažkostiam. Extrémnym príkladom je gigantizmus, teda nadprodukcia rastového hormónu, kedy telo rastie do nadpriemerných rozmerov. Keďže sa jedná o hlavnú hormonálnu žľazu s ohromným vplyvom na náš život, je predmetom skúmania klinických, ale aj vývinových a evolučných štúdii.

Evolučný biológovia predpokladali, že hypofýza vznikla ako jeden zo znakov, ktorý nás stavovcov (česky obratlovců) odlišuje od našich evolučných predchodcov. Podľa tejto teórie by kopijovec (príbuzný stavovcov) hypofýzu vôbec nemal mať. Ale má! Toto ostávalo nezodpovedanou otázkou posledných viac ako sto rokov. Je teda hypofýza evolučná novinka stavovcov, alebo je pôvod hypofýzy nejak spriahnutý s orgánom kopijovcov?

Podľa kníh vývojovej a evolučnej biológie je hlavný rozdiel medzi hypofýzou stavovcov a hypofýzou kopijovcov pôvod predného laloku hypofýzy (tzv. adenohypofýza). U stavovcov sa tvorí na povrchu tela, z tzv. ektodermu, a u kopijovcov sa tvorí z endodermu, teda z vnútra tela. Sledovaním vzťahov medzi ektodermom a endodermom behom skorého vývinu embryí malej laboratornej ryby dania pruhovaného (Danio rerio) sa nám tento zdanlivý rozpor podaril objasniť. Objavili sme, že bunky z endodermu sa aj u stavovcov priamo zapájajú do procesu tvorby adenohypofýzy a sú schopné tvoriť akýkoľvek hormonálny podtyp. Z týchto zistení sme odvodili, že adenohypofýza pravdepodobne nie je unikátnou novinkou stavovcov, ale bola prítomná už u dávnych predkov, ktorých zdieľame s kopijovcami. Náš článok bol nedávno publikovaný v časopise Science.

Embryo dania pruhovaného. Príspevky endodermálnej zárodočnej vrstvy sú zobrazené červenou farbou.

Fabian P. et al.: Science, 2020, DOI: 10.1126/science.aba4767


Jak se buňky krmí: nový pohled na to, jak buňka řídí přijímání potravy

1. 12. 2020 Zuzana Kadlecová (University of Cambridge)

Buněčná membrána představuje hranici mezi buňkou a okolním světem. Má zásadní vliv na transport molekul dovnitř buňky. Procesem přijímání materiálu z vnějšího okolí do buňky neboli endocytózy, se do buňky dostanou například některé hormony, viry, protilátky, ale i poškozené buňky či bakterie. Po dlouhou dobu převládal názor, že endocytóza probíhá spontánně. Opak je pravdou, každá buňka má chytrý způsob, jak tok potravy a zároveň ochranu před viry či jinými mikroorganizmy řídit. Vědci zatím ještě přesně nerozumí jednotlivým mechanismům, ale monitorují hned několik způsobů, jak buňka řídí příjem látek z vnějšího okolí. V procesu endocytózy dochází k pohlcení receptorů prostřednictvím měchýřků obklopených membránou, které vznikají na povrchu buňky. Tento proces zabalení receptoru koordinovaně zajišťují desítky různých bílkovin, hlavně bílkoviny adaptorový protein (AP2) a klatrin (Obr.).

Tým vědců z univerzity v Cambridge vedený Zuzanou Kadlecovou se zaměřil na popsání struktury tohoto procesu. Pochod endocytózy je spuštěn fosforylací proteinu AP2. Fosfáty slouží k připojení dalších součástek při skládaní soustrojí endocytózy. Tato fosforylace udává do chodu vytvoření vazebného místa pro další a další proteiny. Celý proces bylo možné sledovat pomocí unikátní metody analýzy dat z fluorescenční mikroskopie. Ale nebylo to jednoduché, vědci museli vyvinout metody, kterými data z mikroskopu automaticky analyzují, aby bylo možné přesně určit, které bílkoviny a jakým způsobem pomáhají složité procesy na hranici buněk zvládnout. Na tomto aspektu pracuje ústav Akademie věd UTIA s týmem Filipa Šroubka a Jana Kamenického. 

Studium endocytózy má velký význam pro porozumění základním fyziologickým procesům v těle. Na tyto výsledky mohou navázat skupiny klinického výzkumu, které je využijí pro vývoj nových léčebných postupů nebo protinádorových látek.

Obr : Endocytóza pomocí klatrinu a AP2

Wrobel, A. G. et al. Dev. Cell (2019) DOI: 10.1016/j.devcel.2019.07.017


Strojové učení pro kontrolu kvantových experimentů

3. 11. 2020 Eliška Greplová (TU Delft) Vyšlo ve Vesmíru 2020/11

Strojové učení je jednou z podob umělé inteligence: počítačový program se ze struktury dat, ke kterým má přístup, sám naučí příslušný algoritmus, místo aby mu programátor „řekl“, jaký algoritmus použít. Ve výpočetní vědě má řadu úspěšných aplikací od rozeznávání obrázků po generování nových chemických sloučenin.

Ale počítače, které dnes pro umělou inteligenci (a všechny ostatní aplikace) používáme, mají praktické limity, se kterými se v blízké budoucnosti budeme muset technologicky vyrovnat. Mnoho esenciálních otázek, jako je léčba rakoviny, extrakce oxidu uhličitého z atmosféry nebo vývoj ekologických paliv, je na elementární úrovni popsáno kvantovou fyzikou. Ale fyzika nutná k popsání kvantových efektů je výpočetně tak komplikovaná, že na ně ani nejvýkonnější superpočítače současnosti nestačí. Mnohé z těchto otázek by mohl pomoci vyřešit kvantový počítač. Během posledních třiceti let věda udělala zásadní pokrok v jeho konstrukci a mnoho univerzitních laboratoří a komerčních společností má funkční prototyp.

Jedním ze zásadních technologických problémů, kterým čelíme, když chceme postavit kvantové počítače ve velkém měřítku, je kontrola všech experimentálních parametrů. Kvantové systémy je velmi komplikované udržet pod kontrolou. I jednoduché algoritmy vyžadují optimalizaci obrovského množství parametrů.

V naší experimentální studii jsme vyvinuli řešení tohoto problému založené na strojovém učení. Náš experimentální systém se skládá ze tří kvantových teček. Každá tečka je zařízení velké několik nanometrů, ve kterém je možné zachytit a kontrolovat jednotlivé elektrony. Ty ukládají kvantovou informaci, kterou pak můžeme manipulovat. Kvantové tečky jsou jedním z nejslibnějších kandidátů pro budoucí kvantové počítače díky své nanometrové velikosti, která v budoucnosti dovolí uložit miliony kvantových teček na jeden výpočetní čip. Uvedený systém tří kvantových teček představuje prototyp pro vývoj algoritmu na kontrolu kvantového systému.

V našem experimentu jsme poprvé namísto komplikovaného algoritmu s předdefinovanými pravidly pro každý scénář kvantového měření použili umělou neuronovou síť, která se sama z měřených dat naučí, jak nejlépe upravit experimentální parametry, aby se naše kvantové zařízení dostalo do požadovaného stavu. Tím jsme ustanovili první experimentální test, ve kterém je kvantové zařízení plně kontrolováno umělou inteligencí bez pomoci lidského operátora nebo klasického algoritmu.

Obr: Žluté kroužky označují na snímku z elektronového mikroskopu pozici tří kvantových teček.

Durrer R. et al.: Phys. Rev. Applied, 2020, DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.054019


Thinking food like an East European

5. 10. 2020 Petr Jehlička (Open University) Vyšlo ve Vesmíru 2021/03

V tomto záměrně provokativním a zároveň reflektivním článku se s kolegy z Lotyšska, Maďarska a Nizozemska připojujeme k rostoucímu úsilí v řadě společenskovědních disciplín „dostat východní Evropu na mapu produkce vědění“. V článku přibližujeme přínosy pro poznání, které vzniknou v důsledku obrácení perspektivy, z níž je obvykle zkoumán potravinový systém v zemích východní Evropy. Podobně jako při výzkumu v jiných “nezápadních” kontextech se předpokládá, že poznání a koncepty importované ze Západu jsou ve východoevropském kontextu přímo aplikovatelné. Zjištěné rozdíly od západního modelu jsou podle tohoto přístupu důsledkem opožděného vývoje, nikoliv geografické odlišnosti, a jsou tedy jen málo zajímavou „regionální“ zvláštností, která pro vývoj teoretického (tedy univerzálně platného) poznání nemá větší význam. Toto pojetí se uplatňuje při výzkumu jak mainstreamového potravinového systému, tak při hledání jeho alternativ. V situaci, kdy konvenční potravinový systém stále zřetelněji naráží na ekologické limity a dochází tak k ohrožení potravinové bezpečnosti, se stává hledání alternativních, ekologicky i sociálně šetrnějších forem potravinového systému stále naléhavějším. Zejména pak v situaci, kdy v literatuře dominantní alternativy, založené na etickém spotřebitelství a na západním tržním modelu – jako např. biofarmářství a potraviny vyprodukované v systému Fair Trade – se stále podílejí na světovém obchodu s potravinami jen jedním procentem. Tento stav vyvolává potřebu hledání i jiných, pro „většinový” svět vhodnějších potravinových alternativ, jež se nacházejí v kontextech mimo západní „centrum” společenskovědního poznání.

V článku tvrdíme, že neformální a často „neviditelné” potravinové praktiky, jež jsou přitom v zemích východní Evropy velmi rozšířené a rozvinuté, jako je symbióza velkých a malých farem, domácí produktivní zahrádkaření a sběr divokých plodů, představují právě takové alternativy. Změníme-li jejich rámování a přestaneme-li na ně nazírat jako na znak opožděné modernizace či jako na strategii přežití chudších vrstev společnosti, jak byly do nedávné doby tyto praktiky ve výzkumu rámované, můžeme je interpretovat jako moderní, inovativní a potravinovou resilienci a udržitelnost významně posilující alternativy. Tímto způsobem jsou tyto neformální praktiky rámovány při výzkumu v západních kontextech, kde jsou ale jen málo rozšířené. V článku dokládáme, že k tomu, aby výzkum o východoevropských potravinových alternativách se stal teoreticky atraktivním, je nutné překonat uzavřenost vědecké komunikace o výzkumu těchto alternativ v rámci oblastních východoevropských studií, jež postrádají přesah do obecné a tedy teorii produkující literatury.

Jehlička, P., et al.: Journal of Rural Studies 2020 DOI: 10.1016/j.jrurstud.2020.04.015

 


Počítačové modelování nanostruktur DNA a RNA

5. 10. 2020 Petr Šulc (ASU) Vyšlo ve Vesmíru 2020/10

Molekuly DNA a RNA jsou známé jako základní molekuly života, jejich syntetizovaná vlákna však lze využít i k tvorbě nanostruktur. Nanotechnologie DNA a RNA, která se začala rozvíjet před čtyřiceti lety, má využití například v aplikaci léčiv (nanoroboti DNA, kteří dokážou doručit svůj náklad do buněk), v diagnostice (detekce virů) nebo v konstrukci nanoobvodů. Nejčastěji používané nanostruktury DNA se skládají z jednoho vlákna dlouhého 6400 bází a z několika desítek uměle vyrobených kratších vláken, která jsou komplementární k jednotlivým segmentům na dlouhém vlákně. Pečlivým výběrem vláken lze vytvořit řadu různých tvarů.

Počítačové modelování je součástí chemie už dlouho, nanotechnologie DNA však pro simulace představuje mimořádně těžkou úlohu. Jeden z problémů je velikost: 12 800 bází na jednu nanostrukturu. Tradiční metody, které simulují jednotlivé atomy, si obvykle dokážou poradit s pár desítkami bází. Posledních deset let s kolegy vyvíjíme zjednodušený model pro simulace DNA a RNA, který místo jednotlivých atomů simuluje celou skupinu atomů najednou. Toto zjednodušení umožňuje simulovat systémy o velikosti až dvou milionů nukleových bází. Model lze použít k testování návrhů nanostruktur a zjistit, zda vypadají a chovají se tak, jak jejich autor zamýšlel. Během pár dnů simulace je možné zjistit to, co by v laboratoři trvalo několik týdnů, vyžadovalo nákup vláken DNA a použití drahých přístrojů, jako je mikroskop atomárních sil.

Nedávno jsme vyvinuli nový program pro design nanostruktur a automatické vyhodnocení simulací. Pro využití nevyžaduje předchozí znalosti výpočetních metod a zahrnuje interaktivní vizualizaci a analýzu přímo ve webovém prohlížeči, včetně podpory virtuální reality a 3D tisku. Software tak umožní experimentátorům, kteří chtějí vytvořit nové nanostruktury DNA, výpočetně ověřit jejich chování a interaktivně upřesnit jejich design, dokud simulace nepotvrdí zamýšlený tvar nebo funkci. Program je volně dostupný a je popsán v nedávno publikovaném článku v Nucleic Acids Research.

Obr: Simulovaná nanostruktura DNA.

Poppleton E. et al.: Nucleic Acids Res., 2020, DOI: 10.1093/nar/gkaa417

 


Evoluce symbiózy u termitů

7. 9. 2020 Aleš Buček (OIST) vyšlo ve Vesmíru 2020/9

Termiti jsou sociálně žijící linie švábů (Blattodae: Termitoidae), která v průběhu 150 milionů let své evoluce zaujala pozici hlavních makroskopických rozkladačů organické hmoty v tropech a subtropech. Pro trávení obtížně rozložitelných rostlinných těl a jejich zbytků navázali spolupráci se symbiotickými mikroorganismy – bakteriemi, archei a prvoky. Asi před 50 miliony let jedna linie termitů ztratila dominantní část střevní mikroflóry – prvoky. Následovala masivní evoluční radiace, která dala vzniknout čeledi Termitidae čítající asi 2400 druhů neboli 80 % druhové diverzity termitů, včetně například známých stavitelů katedrálových hnízd. Prvoci byli u Termitidae funkčně nahrazeni bakteriemi a také externě kultivovanými houbami (pouze u Macrotermitinae). Nové linie obsadily potravní niku, která byla pro skupinu „nižších termitů“ s prvoky ve střevě nepřístupná: organický materiál v půdě. Jak došlo k dramatické výměně symbiontů, se můžeme pokusit rekonstruovat na základě příbuzenských vztahů mezi současnými liniemi termitů. Fylogenetický signál mitochondriálních genomů termitů ukazoval, že dvě evolučně nejstarší linie Termitidae jsou Macrotermitinae (pěstitelé hub) a Sphaerotermitinae – prakticky neznámá skupina, která ve svých hnízdech buduje struktury podobné „houbovým zahrádkám“ u Macrotermitinae. Z toho bylo vyvozováno, že externalizace symbiontů znamenala nutný mezistupeň ve výměně střevní mikroflóry.

Obr: Fylogeneze termitů na základě tisíců jaderných genů 68 druhů.

Ve spolupráci vědeckých skupin z japonského Okinawa Institute of Science and Technology a České zemědělské univerzity v Praze jsme fylogenezi termitů zrevidovali za využití sekvencí tisíců jaderných genů z transkriptomů a genomů 68 druhů termitů. Analýza překvapivě ukázala, že Macrotermitinae a Sphaerotermitinae tvoří jedinou evoluční linii. Externalizace symbiontů tedy představuje jen jednu z raných strategií v evoluci Termitidae a prvoci byli pravděpodobně nahrazeni přímo bakteriemi. Změny střevních mikrobiálních společenstev mohly být spuštěny například postupnou změnou potravy termitů. Námi zrekonstruovaná fylogeneze rovněž odhaluje další nesrovnalosti v evoluci termitů, a upozorňuje tak na možné nedostatky fylogenetické analýzy založené pouze na sekvenci mitochondriálního genomu.

Buček A. et al.: Current Biology, 2019, DOI: 10.1016/j.cub.2019.08.076


Přepis chřipkové RNA v atomárním rozlišení

13. 7. 2020 Tomáš Kouba (EMBL) vyšlo ve Vesmíru 2020/7

Virus chřipky je široce rozšířen mezi lidmi i zvířaty. Nové kmeny se vyvíjejí velmi rychle a mohou způsobit vážné onemocnění. Některé z nich se navíc mohou přenášet mezi různými hostiteli, jako nedávné rozšíření kmenů ptačí a prasečí chřipky na lidskou populaci. Takový přenos může vést až k pandemii. V Evropské laboratoři molekulární biologie (EMBL) ve francouzském Grenoblu zkoumáme, jak se virus chřipky množí. Hlavním objektem našeho zájmu je chřipková polymeráza – enzym, který přepisuje virový genom.

Většina organismů má genom složený z DNA, genom viru chřipky je ale tvořen RNA. V hostitelské bunce prochází dvěma procesy. Zaprvé je transkribován – přepisován do molekuly mRNA, která nese instrukce pro výrobu virových bílkovin, stavebních kamenů nových virových částic. Zadruhé je replikován – vzniká mnoho přesných kopií původního genomu. Společně s virovými bílkovinami jsou skládány do nových virových částic, které pučí ven z buňky a dále se šíří.

Používáme kryogenní elektronovou mikroskopii (kryo-EM), která zobrazuje 3D struktury biomolekul zmrazených na teplotu kapalného dusíku. S její pomocí můžeme pozorovat polymerázu v atomárním rozlišení (takzvaně vyřešit její atomární strukturu). V našich experimentech jsme nechali proběhnout transkripční proces ve zkumavce a zastavili ho v různých fázích. Vzorky jednotlivých stadií jsme zobrazili elektronovým mikroskopem a získali tak patnáct struktur, které ukazují celkový průběh transkripce virovou polymerázou. Ta se chová jako miniaturní kopírovací stroj. Zasouvá genom do přepisovacího místa (tzv. aktivního místa polymerázy), kde vzniká jeho přepis mRNA. Přepsaná mRNA postupně vychází z polymerázy na jedné straně a originál genomu na druhé. Na konci se hotová mRNA uvolní a celý proces může začít od začátku (animace je součástí online verze příspěvku).

Detailní poznání aktivního místa virové polymerázy, kde probíhá chemická reakce zásadní pro transkripci i replikaci, je důležitým krokem k vývoji nových antivirotik. Jejich podstatou bude blokování právě zmíněného aktivního místa, tak jak se to například podařilo s léčivy proti HIV.

Obr: Virová polymeráza chřipky v procesu transkripce. Bílkovina polymerázy (šedě) přepisuje virový genom (žlutě) a produkuje virovou mRNA (modře). Šipka ukazuje do aktivního místa polymerázy, kde dva atomy hořčíku (fialově) pomáhají transkripci mRNA (oranžově přistupující nukleotid, který bude zabudován do prodlužujícího se řetězce mRNA).

Wandzik J. M., Kouba T. et al.: Cell, 2020, DOI: 10.1016/j.cell.2020.03.061


 

Neurony s podobným zaměřením se navzájem podporují

1. 6. 2020 Karolína Korvasová (Výzkumné centrum Jülich) vyšlo ve Vesmíru 2020/6

Neurony jsou spojeny excitačními a inhibičními synapsemi do složitých sítí jak lokálně, tak v měřítku celého mozku. Tato komplexita představuje velkou výzvu na cestě k pochopení, jak mozek zpracovává informace, a vyžaduje komplexní vědecké přístupy. Existuje mnoho různých modelů kódování informací v biologických neuronových sítích, z nichž některé jsou založeny na dominanci inhibičních synapsí, jiné na vzájemném zesilování neuronové aktivity. V mozkové kůře lze identifikovat nadprůměrně propojené podsítě neuronů s podobným funkčním zaměřením. Vědci z laboratoře Karla Svobody v Janelia Research Campus (USA) se rozhodli pomocí kombinace výpočetních a experimentálních metod otestovat funkci těchto hustěji propojených podsítí v somatosenzorické kůře myši. Jejich počítačová simulace části somatosenzorické kůry předpověděla, že lokální excitační spoje zesilují reakci neuronů na daný vstup, ale pouze v podsíti se zvýšenou hustotou spojů. Funkce těchto podsítí je výrazně ovlivněna ztrátou malého množství neuronů z podsítě. Tuto predikci otestovali autoři v experimentu in vivo. Odstranění malého množství excitačních neuronů zpracovávajících jistý hmatový podnět ze somatosenzorické kůry myši výrazně oslabilo neuronovou reakci na tento podnět, ale ne na jiné podněty. Touto manipulací byly ovlivněny převážně neurony s podobnou reakcí na daný hmatový podnět, jako měly odstraněné neurony.

Z těchto výsledků vyplývá, že pro reprezentaci smyslových podnětů v mozkové kůře jsou zásadní excitační spoje neuronů specializovaných na podobný smyslový podnět.

Peron S. et al.: Nature, 2020, DOI: 10.1038/s41586-020-2062-x


Zobrazovací metoda pro spintroniku

6. 4. 2020 Helena Reichlová (TU Dresden) vyšlo ve Vesmíru 2020/4

Spintronika se zabývá využitím kvantové vlastnosti elektronu – spinu – pro vylepšení elektronických součástek. Typickým příkladem spintronické součástky je magnetoresistive random-access memory (MRAM), která slouží k ukládání dat v elektronických zařízeních. Hledání nových materiálů a principů pro efektivnější (rychlejší, energeticky úspornější atd.) zápis informací je jeden z obecných cílů spintroniky.

Mezi materiály zkoumanými pro využití ve spintronice převažují takzvané feromagnety (například železo nebo nikl). Magnety, které se přitahují nebo odpuzují, jak známe z běžného života, jsou typicky tvořené těmito materiály. V posledních letech se pro možné spintronické využití začínají studovat i takzvané antiferromagnety (viz Vesmír 95, 628, 2016/11). Tyto materiály nevytvářejí ve svém okolí magnetické pole, v běžném životě tedy nepoznáme, že se jedná o magnetický uspořádaný materiál. V některých případech ale mohou být v porovnání s feromagnety mnohem efektivnější nebo dokonce nabídnout novou funkci.

Magnetismus daného materiálu je obecně výsledkem uspořádání jednotlivých spinů na mikroskopické úrovni. Ve feromagnetu jsou spiny orientovány paralelně, jejich momenty se tedy sčítají. V antiferomagnetu jsou jednotlivé spiny orientovány tak, že výsledný vnější magnetický moment je nulový. Tento fakt mimo jiné brání širšímu využití antiferomagnetů, protože jsou kvůli nulovému vnějšímu magnetickému poli pro mnoho metod neviditelné. Velký pokrok posledních let umožnil měnit a zobrazovat spinové uspořádání v nejjednodušší třídě antiferomagnetů (spiny orientovány antiparalelně), zobrazení a zápis magnetické informace do složitějších antiferomagnetů však představuje dosud nevyřešený problém.

Krokem vpřed je naše nedávno zveřejněná práce. K zobrazení magnetických vlastností s prostorovým rozlišením v nekolineárním antiferomagnetu Mn3Sn využíváme takzvaný anomální Nernstův jev (ANE). Pomocí laseru vytvoříme lokální termální gradient ( na obr. podél osy z) a současně měříme termálně indukované napětí. Toto napětí vypovídá o lokálních magnetických vlastnostech místa, které je ozářeno laserem. Vhodnou kombinací výkonu laseru a přiložením externího magnetického pole můžeme navíc magnetické vlastnosti antiferomagnetu přepisovat.

Ačkoliv jsme tuto zobrazovací metodu demonstrovali na jednom materiálu, je možné ji použít pro jakýkoliv materiál, který vykazuje nějaký magneto-termální efekt. Tato práce umožní studium zápisu a čtení informace v komplexních antiferomagnetech a jejich využití například jako paměťové médium.

Obr: Zobrazení magnetických vlastností a jejich přepsání v nekolineárním antiferomagnetu. Součástka byla nejprve polarizovaná tak, že magnetické vlastnosti byly všude stejné (modrá barva), poté byla na vybrané části součástky zapsána opačná magnetická polarizace (červená barva).

Reichlova H. et al.: Nature Communications, 2019, DOI: 10.1038/s41467-019-13391-z


Buňky krevního řečiště nádoru pod drobnohledem

3. 3. 2020  Kateřina Rohlenová (VIB-KU Leuven) vyšlo ve Vesmíru 2020/3

Rostoucí nádor vyžaduje přísun živin a kyslíku, proto stimuluje tvorbu nových cév (angiogenezi). Kvůli nekoordinované produkci růstových faktorů v nádoru mají tyto cévy nepravidelnou a propustnou stěnu, což vede k nedokonalému prokrvení a umožňuje šíření rakovinných buněk do dalších orgánů (obr. 1A). Potlačení tvorby těchto abnormálních cév nebo jejich „normalizace“ pomocí antiangiogenní terapie jsou proto považovány za perspektivní přístup k léčbě rakoviny. Současná terapie je ale málo účinná a potýká se s rezistencí. Vlastnosti cév jsou do značné míry dány buňkami endotelu, výstelky krevního řečiště. Experimentální výsledky ukazují, že endoteliální buňky v nádoru a ve zdravé tkáni se liší, čehož by se dalo využít k specifickému cílení na rakovinu. Molekulární podstata těchto rozdílů ovšem dosud nebyla objasněna.

V laboratoři prof. Carmelieta (VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology v Belgii) jsme se proto zaměřili na charakterizaci genové exprese endoteliálních buněk v rakovině plic. Pro tuto studii publikovanou v lednu v časopise Cancer Cell jsme využili nové technologie umožňující zkoumat expresi mRNA a proteinů na úrovni jednotlivých buněk a charakterizovali jsme endoteliální buňky nádoru a okolní zdravé tkáně (obr. 1B). Analýza více než 55 tisíc endoteliálních buněk odhalila molekulární profily typické pro endoteliální buňky nádoru včetně dosud neznámých populací. Porovnáním endoteliálních buněk nádorů více než stovky lidských pacientů a experimentálních myší jsme identifikovali konzervované molekulární cíle využitelné jako zásahová místa pro nové antiangiogenní terapie.

Naše výsledky ukazují potenciál těchto pokročilých technologií pro identifikaci nových terapeutických cílů a kladou otázky pro další výzkum. Jsou některé typy endotelu typické pro určité formy rakoviny (plic)? Lze vlastnosti endoteliálních buněk modulovat tak, aby kupříkladu stimulovaly protinádorovou imunitní odpověď? Odpovědi na ně by v budoucnu mohly přispět k léčbě pacientů antiangiogenní terapií šitou „na míru“ konkrétním pacientům.

Obr: A. Schematické znázornění cévy ve zdravé tkáni a v nádoru. Ve zdravé tkáni jsou endoteliální buňky uspořádané a cévy mají neporušenou bazální membránu. V nádoru jsou endoteliální buňky neuspořádané a bazální membrána je porušená. V důsledku toho céva netvoří těsnou bariéru, což vede k nepravidelnému toku krve a prostupu rakovinných buněk do krevního oběhu.
B. Relativní zastoupení endoteliálních buněk v nádoru a v okolní zdravé tkáni vyjádřené pomocí barev. Populace angiogenních endoteliálních buněk se nachází pouze v nádoru, kde se podílí na tvorbě nových cév. Endoteliální buňky tvořící žíly a kapiláry se dále dělí na populace se specifickými vlastnostmi, jež jsou typické pro nádor nebo zdravou okolní tkáň. Zastoupení kapilár, které se vyznačují silnou expresí genů zapojených do imunitní odpovědi, je výrazně nižší v nádoru.

Goveia J., Rohlenová K. et al.: Cancer Cell 37, DOI: 10.1016/j.ccell.2019.12.001


Derivát metabolitu imunitních buněk účinný v boji proti lupénce

24. 6. 2019  Monika Bambousková (WUSTL)

Při aktivaci makrofágů, klíčových imunitních buněk učinných v boji proti infekcím, dochází ke komplexním změnám v jejich buněčném metabolismu. Tyto změny mimo jiné vedou k tvorbě metabolitu zvaného itakonát, který se jinak v klidových buňkách nevyskytuje. Bylo ukázáno, že itakonát může mít antibakteriální účinky, čehož by makrofágy mohly využít v případě bakteriálních infekcí. Vědci z Washington University v Saint Louis, USA, však překvapivě identifikovali, že itakonát vykazuje spíše protizánětlivé učinky a může se uplatnit v léčbě autoimunitních onemocnění.

dimethyl itakonát

V práci publikované v časopise Nature Monika Bambousková během svého postdoktorálního pobytu na Washigton University v Saint Louis popsala, že itakonát v buňkách působí chemicky jako tzv. elektrofil a je tedy schopen přímo se vázat na některé části biomolekul přítomných v buňkách. Při studiu dimethyl itakonátu, reaktivnějšího derivátu itakonátu, se tak podařilo objasnit jeho silné protizánětlivé účinky. Dimethyl itakonát přímo blokuje produkci klíčového transkripčního faktoru IκBζ, který je nezbytný pro správný průběh imunitní reakce zprostředkované makrofágy. Byl tak objeven nový způsob selektivního zásahu do aktivace těchto imunitních buněk. Důležitost tohoto objevu však spočívá i v tom, že IκBζ je nejen klíčovým faktorem v aktivaci makrofágů, ale uplatňuje se i jako regulátor zánětlivé dráhy řízené interleukinem-17 (IL-17). Právě tato dráha je zesílená v mnohých autoimunitních onemocněních, jako například v lupénce, roztroušené skleróze a dalších. Nové poznatky získané při studiu dimethyl itakonátu tak nabídly účinný nástroj zásahu nejen do aktivace makrofágů, ale také do imunitní odpovědi řízené IL-17. Při lupénce hraje IκBζ důležitou roli v komunikaci imunitních a kožních buněk, tzv. keratinocytů. Dimethyl itakonát účinně blokoval produkci IκBζ jak v myších, tak i v lidských keratinocytech aktivovaných IL-17. Tyto a další výsledky tak daly podnět k testování dimethyl itakonátu na myším modelu lupénky, kde tato látka zcela zabránila vzniku patologických příznaků lupénky na kůži testovaných myší.

Tyto výsledky, získané při studiu derivátu přirozeného metabolitu imunitních buněk, byly potvrzeny na lidských buňkách a získané poznatky byly využity k navržení nových léčebných postupů pro léčbu autoimunitních nemocí.

Na závěr je třeba zmínit, že látka chemicky podobná dimethyl itakonátu, dimethyl fumarát, se již delší dobu úspěšně využívá při léčbě lupénky i roztroušené sklerózy. Detailní mechanismus jejího lečebného účinku je však stále předmětem studia. V publikované práci vědci rovněž potvrdili, že i dimethyl fumarát vykazuje schopnost selektivně blokovat IκBζ. Získané výsledky tedy přispěly k pochopení obecného imunoregulačního působení skupiny klinicky důležitých látek s vlastnostmi podobnými itakonátu. Jako zajímavost do této skupiny patří rovněž přírodní látky izolované např. z brokolice, které jsou známé svými protizánětlivými učinky.

Bambouskova M, Gorvel L, Lampropoulou V, Sergushichev A, Loginicheva E, Johnson K, Korenfeld D, Mathyer ME, Kim H, Huang LH, Duncan D, Bregman H, Keskin A, Santeford A, Apte RS, Sehgal R, Johnson B, Amarasinghe GK, Soares MP, Satoh T, Akira S, Hai T, de Guzman Strong C, Auclair K, Roddy TP, Biller SA, Jovanovic M, Klechevsky E, Stewart KM, Randolph GJ, Artyomov MN. Electrophilic properties of itaconate and derivatives regulate the IκBζ-ATF3 inflammatory axis. Nature. 2018 Apr;556(7702):501-504.

Souhrny: tisková zpráva

Dempsey LA. Immunoregulatory itaconate. Nat Immunol 2018 Jun;19(6):511.

Bordon Y. Itaconate charges down inflammation. Nat Rev Immunol 2018 Jun;18(6):360-361.


Hlubokomořské ryby vidí barevně díky extra kopiím genů pro tyčinkové opsiny

12. 5. 2019 Zuzana Musilová (UNIBAS)

Článek se objevil i na obálce časopisu

Ryby žijící v hlubinách oceánů mají překvapivě velmi dobře vyvinutý zrak, s ohledem na to, že do jejich přirozeného prostředí neproniká žádně sluneční světlo. Je to přizpůsobení pro detekci bioluminiscence, kterou mnozí živočichové v tomoto habitatu produkují. Zuzana Musilová během svého postdoktorálního pobytu na univerzitě ve švýcarské Basileji analyzovala genomy mnoha hlubokomořských ryb a odhalila překvapivě zmnožené geny pro fotopigment rodopsin v tyčinkách. Ukázalo se, že extra kopie rodpsinu, které se v průběhu evoluce rozrůznily umožňují rybám obdobu barevného vidění ve skoro úplné tmě. Standartní barevné vidění pomocí čípků funguje pouze při intenzivním osvětlení, protože čípky jsou méně citlivé než tyčinky. Nyní Zuzana vede vlastní výzkumný tým na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a dále se zabývá evolucí smyslového vnímání a speciací u ryb i díky prestižnímu grantu ze Švýcarska. Výzkum byl publikován v časopise Science, krátké shrnutí zde, tisková zpráva na webu Přírodovědecké fakulty a článek v The New York Times.

Musilova, Z., Cortesi, F., Matschiner, M., Davies, W. I., Patel, J. S., Stieb, S. M … & Salzburger, W. (2019) Vision using multiple distinct rod opsins in deep-sea fishes. Science. 6440 (364) 588-592


Jak buňky řeší, když se srazí ribozomy při překladu mRNA?

12. 5. 2019  Petr Těšina (LMU)

Ilustrace k článku se dostala na obálku časopisu.

Během překladu mRNA se občas přihodí, že se ribozom zasekne na mRNA a další ribozomy na stejném vlákně mRNA do něj narazí jako při nehodě na dálnici. Eukaryotické buňky mají funkční systémy kontroly kvality překladu a nakupené ribozomy na vlákně mRNA spouští signál, že s translací dané mRNA je něco v nepořádku. Důsledkem této kontroly je degradace vadné mRNA (typicky skrze tzv. No-Go Decay, NGD) a překládaného polotovaru proteinu, který by mohl být pro buňku toxický (skrze tzv. ribosome-associated quality control, RQC) a také recyklace zastavených ribozomů na dále použitelné podjednotky. Už dříve bylo známo, že k nastartování kontroly kvality RQC je nezbytná ubiquitin ligáza Znf598/Hel2, nebylo ale jasné, jestli je aktivita tohoto enzymu nezbytná i pro NGD a jak Hel2 rozpozná problémy při translaci na začátku celého procesu.

Ve spolupráci s kolegy z Japonska se Petru Těšinovi během postdoktorálního pobytu na univerzitě v Mnichově podařilo zjistit, že procesy NGD a RQC jsou propojeny skrze aktivitu enzymu Znf598/Hel2. Minimální strukturní jednotka kolidujících ribozomů jsou dva ribozomy vedle sebe, tzv. dizom, a mezi nimi vzniká unikátní rozpoznatelné strukturní rozhraní zejména interakcí obou malých ribosomálních podjednotek. Pomocí moderního přístupu ve strukturní biologii tzv. kryoelektronové mikroskopie vědci zjistili, že Hel2 ubiquitin ligáza je schopná toto strukturní rozhraní rozeznat. Hel2 spouští NGD a RQC polyubiquitinací ribosomálních proteinů nacházejících se na tomto rozhraní a umožňuje také alternativní cestu k aktivaci NGD. Tento výzkum podtrhuje fakt, že si buňky vyvinuly mnoho fascinujících systémů kvality kontroly, kterými čelí tomu, že většina procesů v buňce má poměrně vysokou chybovost. Po zahrnutí systémů kvality kontroly do replikace a transkripce DNA a překladu mRNA do proteinů je pak čtení našeho genetického kódu téměř bezchybné. Článek byl publikován v časopise EMBO journal, kratší shrnutí najdete zde.

Ikeuchi, K., Tesina, P., Matsuo, Y., Sugiyama, T., Cheng, J., Saeki, Y., … & Inada, T. (2019). Collided ribosomes form a unique structural interface to induce Hel2driven quality control pathways. The EMBO journal38(5), e100276.

 


Jak rostliny opravují poraněné kořeny?

8. 5. 2019 Jiří Friml (IST)

Mikroskopický snímek špičky kořene huseníčku. Zeleně jsou zbarvené buňky, které procházejí restorativními buněčnými děleními a produkují dceřiné buňky, které nakonec zaplní ránu (bílá oblast). © IST Austria / Lukas Hörmayer

Hojení ran u živočichů a především u člověka je velmi aktivní oblast výzkumu. Daleko méně se ví, jakými mechanismy se rány hojí u rostlin. Vědci pod vedením Jiřího Frimla z Institute of Science and Technology v Rakousku (IST Austria) studovali, co se stane, když jsou poraněny kořeny rostliny. Ukázali, že buňky sousedící s ránou se začnou dělit a poranění zacelí nově vzniklými dceřinými buňkami, které se vyprodukují nejen přesně ve správném počtu, ale navíc se přeprogramují na ty správné buněčné typy. Klíčovým mechanizmem pro úspěšné zhojení kořenů je, že sousední buňky uvnitř rány se přeprogramují do kmenového stavu.

Všechny rostlinné orgány – od listů až ke kořenům – pravidelně snášejí poranění tkáně, ať už kvůli mechanickým silám, býložravcům nebo jiným faktorům. Zatímco zvířata se spoléhají na specializované migrující buňky pro hojení ran, rostliny, jejichž buňky jsou imobilní, si musely vyvinout jiné mechanismy: Již téměř sto let bylo známo, že v rostlinách nahrazují buňky sousedící s ránou poškozené tkáně novými dceřinými buňkami. Úplně nový aspekt hojení poranění rostlin v citlivé kořenové špičce byl objeven teprve teď díky použití speciálního designu mikroskopu, který je překlopený o 90 stupňů a je vhodný pro dlouhodobé pozorování přirozeně, ve směru gravitace, rostoucích kořenů a také umožňuje způsobit velmi přesně lokální poranění kořene pomocí UV laseru. Výzkumný tým zjistili, že poškozené nebo zničené kořenové buňky nejsou jednoduše nahrazeny dělením zdravých buněk ze stejného typu buněk nad a pod ranou. Místo toho, buňky sousedící s vnitřní stranou poranění reaktivují svůj program kmenových buněk, aby produkovaly buňky správného typu, které nahradí chybějící sousedy. Ve srovnání s běžnými děleními se buněčný cyklus těchto „léčivých buněk“ výrazně zrychlil a rovina jejich dělení se otočila o 90 stupňů, což umožnilo dceřiným buňkám uspořádat se kolmo k ose kořene (za normálních okolností se buňky v rostoucím kořeni dělí rovnoběžně s osou kořene). Při bližším zkoumání dceřiných buněk se ukázalo, že se správně diferencují do chybějících buněčných typů. Například když vědci odstranili buňku kůry a měla být nahrazena nově vytvořenou dceřinou buňkou z přilehlé endodermní buňky, tato dceřiná buňka získala nový a „správný“ buněčný typ buňky kůry. Aktivované „léčivé buňky“ jsou tak schopny se dělit asymetricky, tj. vytvářet dceřinné buňky jiného typu než mateřská buňka – proces, který se typicky vyskytuje pouze v dělivém pletivu úplně na špičce kořene. Studie je publikována v časopise Cell.

Petra Marhava, Lukas Hörmayer, Saiko Yoshida, Peter Marhavý, Eva Benková & Jiří Friml (2019) Re-activation of stem cell pathways for pattern restoration in plant wound healing. Cell Vol 177 (4), 957-969

  

Nová síla se probouzí

5. 5. 2019 Pavel Tomančák (MPI-CBG)

Tribolium (Stephan Münster)

Život každého má své milníky. Slavný britský vývojový biolog Lewis Wolpert kdysi řekl, že to není narození, manželství nebo smrt, ale gastrulace, která je nejdůležitější událostí v životě. Gastrulace je proces, během kterého se embryo každého živočicha dramaticky přemění z jednovrstvého shluku buněk do vícevrstvé struktury známé jako gastrula. Během tohoto procesu přetvářejí fyzikální síly jednoduchou embryonální tkáň a vytvářejí základ pro složité struktury dospělých mnohobuněčných organismů. Jak známo, embryo pochází z jediné oplodněné vaječné buňky, a tak je gastrulační tkáň u mnoha embryí v raném stádiu vývoje obklopena pevným ochranným vaječným obalem. Až dosud se mělo zato, že fyzické síly řídící gastrulační procesy vycházejí jen a pouze z aktivity samotné živé hmoty. Zda a jak živá tkáň interaguje s neživou skořápkou, která ji obklopuje, a zda tato interakce přispívá k formování sil, které hýbou živou hmotou při gastrulaci nebylo známo. Nedávno, skupina vědců pod vedením českého vědeckého expata Pavla Tomančáka z Max Planck Institutu pro molekulární buněčnou biologii a genetiku (MPI-CBG) v Drážďanech, objevila, že živá tkáň u dvou druhů hmyzu pevně přiléhá ke skořápce, která obklopuje embryo. Toto upevnění vytváří další vnější síly, které jsou potřebné pro správné gastrulační pohyby u těchto druhů.

Attachment scheme (Ivana Viktorinova)

Kromě hlubšího pochopení fyziky biologických procesů, otevírají tyto výsledky také nové pohledy na to, jak se mohla gastrulace vyvíjet v průběhu evoluce. „Navzdory tomu, že se jedná o klíčovou událost raného embryonálního vývoje, která je společná pro všechny živočichy, je gastrulace velmi flexibilní, a dokonce i příbuzné druhy vykazují velmi rozdílné gastrulační pohyby,“ říká Pavel Tomančák. „Jak a proč se gastrulace mění tak rychle, je dlouholetou a fascinující záhadou evoluční biologie.“ Práce Drážďanského týmu poukazuje na lokální a regulovanou interakci živé tkáně s jejím ochranným prostředím jako na jeden z mechanismů, které přispívají k evoluci embryonálního vývoje organismů, včetně člověka. Studie je publikována v časopise Nature.

Münster S., Jain A., Mietke A., Pavlopoulos A., Grill S.W., Tomancak P. (2019) Attachment of the blastoderm to the vitelline envelope impacts gastrulation of insects Nature Vol 568 (7752), 395–399